Algemene Voorwaarden

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap Space Promotion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Kerkrade. (KvK 14060857)

1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten door Space Promotion B.V. (ook te noemen verkoopster) met derden aangegaan.

1.2 Indien de opdrachtgever leverings-, verkoop-, danwel inkoop-voorwaarden hanteert die afwijken van onze voorwaarden, zullen deze ons niet binden tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd.

1.3 Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van verkoopster heeft gekocht wordt geacht bij eventueel daarna mondeling, schriftelijk, telefonisch, electronisch of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 Wij hebben het recht om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. Prijzen

3.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende inkoopprijzen. Indien zich nadien prijsverhogingen mochten voordoen (bijv. i.g.v. wijziging dollarkoers, verhoging van rechten, accijnzen etc.) dan behouden wij het recht voor om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen.

3.2 De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting.

3.3 Eventuele kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op die kortingen bij volgende transacties.

4. Annulering en wijziging

4.1 Voor annulering van een opdracht is onze toestemming vereist. Bij annulering van een aan ons verstrekte opdracht zijn alle door ons terzake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal 20% der hoofdsom aan ons te voldoen i.g.v. speciaal voor opdrachtgever bestelde produkten en minimaal 10% i.g.v. andere produkten, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk door ons zijn gemaakt.

4.2 Bij het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving komende van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

4.3 Indien verkoopster door overmacht of andere omstandigheden buiten haar macht om wordt verhinderd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd, te harer keuze, de uitvoering op te schorten totdat de overmacht of die omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een aan de opdrachtgever gerichte brief of telefax ontbonden te verklaren, zonder aan enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5. Levering en vervoer

5.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn en worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2 Vervoer van de te leveren zaken geschiedt behoudens andersluidend beding voor rekening van de opdrachtgever.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het eigendom van de geleverde zaken gaat van ons over op de koper nadat de koper de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan verkoopster is verschuldigd (incl. eventuele rente en boetes), heeft voldaan.

6.2 In geval de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is verkoopster zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. De koper machtigt verkoopster de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

6.3 De koper is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen, indien zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van ons rust, in beslag worden genomen.

6.4 Het is niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen buiten de normale uitoefening van het bedrijf, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7. Reclames

7.1 Eventuele reclamaties dienen onmiddellijk schriftelijk te geschieden, echter uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst der zaken of de verrichting van de diensten, e.e.a. teneinde verkoopster in de gelegenheid te stellen de juistheid en de aard van de reclamatie te kunnen onderzoeken.

7.2 De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden.

7.3 Door ons geleverde zaken worden slechts teruggenomen mits binnen de termijn gereclameerd, en dienen na verkrijging van onze toestemming binnen 7 dagen na reclamatie franco in ons magazijn te worden afgeleverd.

7.4 De waarde van de teruggeleverde zaken, voorzover afgeleverd binnen de gestelde termijnen, wordt volledig gecrediteerd indien de reden van reclamering geheel te wijten is aan verkoopster. Indien de reden van reclamering te wijten is aan koper, en/of de levering niet binnen de gestelde termijnen heeft plaatsgevonden, zal creditering plaatsvinden onder aftrek van 15% behandelingskosten, met een minimum van 5,- per artikelnummer, ongeacht het aantal.

8. Afwijkingen

8.1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, welke normaliter niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond leveren voor reclame.

8.2 Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

9. Garantie

9.1 Behoudens hetgeen in artikel 9.3 is bepaald, verstrekt verkoopster op de door haar geleverde zaken een garantie op materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie houdt uitsluitend in dat verkoopster zulks naar haar keuze- naar beste vermogen deze fouten zal (laten) herstellen, danwel de zaken zal vervangen door een minimaal gelijkwaardig product. Producten of onderdelen daarvan die door verkoopster (of haar vertegenwoordigster van rechtswege) worden vervangen, worden het eigendom van verkoopster.

9.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik en/of gebruik voor andere dan normale (bedrijfs-)doeleinden, van buiten komende oorzaken (bijvoorbeeld vocht, verkeerde netspanning, blikseminslag, statische electriciteit, etc.) of dat de producten door anderen dan verkoopster zijn gewijzigd, cq. beschadigd of opengemaakt. Indien er sprake is van een buiten de garantie en/of garantietermijn vallende fout zal het product op kopers kosten worden geretourneerd aan koper, waarbij tevens 25,- behandelingskosten in rekening zal worden gebracht.

9.3 Tenzij anders is overeengekomen en/of schriftelijk gecommuniceerd door verkoopster in prijslijsten e.d. geldt ten aanzien van de door verkoopster geleverde zaken een garantietermijn van 24 maanden na het tijdstip van facturering. Indien door verkoopster produkten worden aangeboden met een garantietermijn langer dan 24 maanden, dan is deze langere garantietermijn gebaseerd op een door de fabrikant (of haar vertegenwoordiger van rechtswege) aan verkoopster geboden langere fabrieksgarantie. Verkoopster biedt deze langere garantietermijn aan namens de fabrikant en onder voorbehoud van de mogelijkheid voor verkoopster om bij de fabrikant een blijvend beroep te doen op deze langere garantietermijn. Eventueel door verkoopster ter vervanging geleverde producten hebben een garantietermijn van maximaal 24 maanden, gelimiteerd tot het einde van de garantieperiode van het oorspronkelijk geleverde product. Indien producten worden geleverd met een op de verpakking en/of in de beschrijving vermelde langere garantietermijn, dan dient koper na afloop van de termijn van 24 maanden voor een beroep op deze langere garantieperiode zich rechtstreeks bij de fabrikant of diens vertegenwoordiger te melden.

9.4 Verkoopster treedt voor een aantal producten op als vertegenwoordiger van fabrikanten van producten die zelf zorgdragen voor afhandeling van garantieproblemen, hetzij rechtstreeks hetzij door inschakelingen van derden die de garantie afhandeling in opdracht van de fabrikant uitvoeren. Koper dient in het geval dat een beroep op de garantie noodzakelijk is zelf rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant of de door fabrikant aangewezen derde.

9.5 De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing op onderdelen en samenstellingen. Een beroep op garantie als gevolg van normale slijtage opgetreden tijdens de garantieperiode is nadrukkelijk uitgesloten. Geen garantie wordt gegeven op gebruiksgoederen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot inktpatronen en toners van printers), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegezegd door verkoopster. Op batterijen is een beperkte garantie van 6 maanden van toepassing.

9.6 De garantie vervalt indien een door de leverancier aangebracht serienummer is verwijderd of niet meer leesbaar is als gevolg van beschadiging. Voorzover er sprake is van door verkoopster aangebrachte garantiezegels, dan wordt koper aanbevolen deze niet te verwijderen, daar dit de afhandeling van de garantieclaim aanzienlijk kan vertragen.

9.7 Verkoopster wijst nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid af voor schade als gevolg van verlies van data opgeslagen op media zoals harddisks, floppys, e.d.. Verkoopster is slechts verantwoordelijk voor vervanging cq. reparatie van of vergoeding voor de desbetreffende produkten en voorzover deze garantiebepalingen van toepassing zijn. Koper dient zelf veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van data die zich in of bij de apparatuur bevindt. Verkoopster zal nimmer verantwoordelijk zijn voor enig verlies van data.

9.8 Een beroep op garantie kan slechts gehonoreerd worden indien koper gebruik maakt van de op dat moment geldende procedure van verkoopster.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien verkoopster aansprakelijk wordt gesteld voor de schade van-wege een ondeugdelijke levering, is zij louter aansprakelijk voor de (aantoonbare) schade die het directe of onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door verkoopster, met dien verstande dat de aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot creditering van de koopsom van de producten van de desbetreffende levering direkt na ontvangst in het magazijn van verkoopster.

10.2 Aansluitend op het vorige artikel, sluiten wij uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor gevolg- cq. bedrijfsschade terzake tekortkomingen en/of gebreken uit.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die aan- of door de geleverde zaken wordt veroorzaakt indien e.e.a. het gevolg is van een onjuiste en/of ondeugdelijke koeling, opslag, uitstalling (etc.) van deze zaken.

10.4 De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen, welke mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.

11. Betalingscondities

11.1 Betaling dient te geschieden, zonder enige korting, binnen het aantal dagen na factuurdatum zoals vastgelegd op de fakturen, door storting of overmaking op een door ons opgegeven bankrekening, waarbij als betaaldatum geldt de valutadatum zoals opgegeven door onze bank na ontvangst van de betaling.

11.2 In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de afnemer gehouden tot vergoeding van een rente van 1% per maand over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.

11.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag inclusief de eventueel verschuldigde rente, e.e.a. met een minimum van 100,-.

11.4 Het is de wederpartij niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen van verkoopster uit anderen hoofde dan deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de wederpartij is verschuldigd, tenzij anders overeengekomen met verkoopster.

12. Toepasselijk Recht en Geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Met inachtneming van artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Space Promotion B.V. en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Heerlen, met dien verstande dat Space Promotion B.V. het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.